Privacyverklaring Heleen Karsdorp

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels omtrent privacy en persoonsgegevens, de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Deze verklaring is van toepassing op alle door Heleen Karsdorp (verder meestal aangeduid als HK)

geleverde producten en diensten.

Heleen Karsdorp, gevestigd te Oude Amersfoortseweg 36 1213 AD Hilversum

(vanaf 1-8-2018 gevestigd te Kleine Drift 88 1221 KB Hilversum),

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die HK verwerkt

HK verwerkt/ maakt gebruik van uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van HK’s diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt al of niet via het Muziekpakhuis. Het Muziekpakhuis deelt haar eigen privacyverklaring over gegevensverwerking op www.muziekpakhuis.nl Gegevens die HK van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door HK in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Eventuele bedrijfsnaam

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Bankgegevens

Verwerkt HK ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Heleen Karsdorp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom HK uw gegevens nodig heeft

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Heleen Karsdorp, dan wil zij u goed van dienst zijn.

Zij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen

    voeren.

    U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.

    Om goederen en diensten bij u af te leveren.

    Als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belasting-

    aangifte.

Als u al HK’s nieuwsbrief (met een lage frequentie) ontvangt met informatie over nieuwe activiteiten, tips enz. blijft u vanzelf op de hoogte van HK’s activiteiten. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, maar wilt u zich abonneren hierop? Dan kunt u zich op de website hiervoor inschrijven. Wilt u niet (meer) benaderd worden via de nieuwsbrief, dan geeft u dit eenvoudig aan in de nieuwsbrief

door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is HK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt HK zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

HK zal nadat uw overeenkomst met haar beeindigd is uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn voor de fiscus: 7 jaar.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

HK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in HK’s opdracht, sluit HK een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek worden uitgelezen door de website. HK maakt met haar website www.heleenkarsdorp.nl geen (check) gebruik van cookies voor de analyse van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar heleenkarsdorp@gmail.com

Beveiliging

HK hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. HK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij HK toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval HK gebruik maakt van de diensten van derden, zal HK in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met HK op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal HK u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via heleenkarsdorp@gmail.com

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met HK opnemen, via heleenkarsdorp@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22-5-2018